Wood - Derek

No 335: Lightning strikes [Courtesy of Rodney Choppin.]