MFV

No 377: MFV LO22 in Paglesham Reach [Courtesy of Anthony Elliot.]